Kdo jsme

Jsme muži a ženy různého věku, které spojuje nejen láska k motocyklům,ale v prvé řadě osobní vztah k Bohu a k Ježíši Kristu, takže jsme zároveň motorkáři a zároveň členové různých křesťanských církví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kde nás je zatím nejvíc.
Jak to začalo?

Smilovice 2004

V létě 2004 se několik věřících bikerů rozhodlo uspořádat 1. Křesťanský motosraz,na který se sjelo mnoho lidí z celé republiky a během dalších několika měsíců se malá skupina rozhodla pokračovat v práci na vzniku klubu.Uskutečnili jsme několik vyjížděk a menších akcí,a v lednu 2005 byl oficiálně ustanoven Křesťanský motocyklový klub pod křídly sboru Křesťanské centrum Apoštolské církve v Českém Těšíně.U zrodu klubu stály také zahraniční křesťanské motokluby Holy Riders z Německa a Norska a Boanerges z Polska.
Jak to jde dál

Od dubna do října roku 2005 jsme jezdili na různé akce a vyjížďky,v létě jsme se zúčastnili snad všech důležitějších křesťanských festivalů v Česku a jednoho na Slovensku,často společně s polským klubem Boanerges. Mezitím narůstal počet zájemců o členství,takže jsme v lednu 2006 mohli pasovat hned několik nových členů a sympatizantů křesťanského motoklubu najednou.
Od 10. dubna 2006 neseme název , který ukazuje na cestu, po které chceme jet: Road = cesta, číslo 146 je odkazem na biblický verš z Janova evangelia 14.6.

cesta...

Motoklub prošel určitým vývojem a po různých obměnách funguje i nadále a snaží se mít širší záběr, jednak se zaměřením misijně evangelizačním, tak i se zaměřením na motoscénu. Křesťanský motoklub je mezidenominačním sdružením a funguje podle svých stanov.

 

Stanovy křesťanského motoklubu ROAD 146

 

I. Úvodní ustanovení:

1.Název: Road 146, křesťanský motocyklový klub

2. Právní forma: Spolek

3.Sídlo spolku: Na Poříčí 3241,Frýdek-Místek, 738 01

4.Význam názvu: Road je v angličtině cesta, číslo 146 odkazuje na biblický verš Jan 14,6.

 

 

II. Cíl a poslání klubu:

1.Cílem Road 146, křesťanského motocyklového klubu, (dále jen Road 146 nebo klub) je sdružovat křesťanské motorkáře a další zájemce, kteří chtějí společně pracovat na šíření evangelia vzkříšeného Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, a v bratrském obecenství sdílet společný zájem o motocykly.

2.Klub vidí své poslání ve službě lidem, kteří potřebují záchranu, a to ve spolupráci s místními církvemi, ve službě lidem v motocyklové komunitě a v modlitbách a žehnání naší zemi a dalším zemím Středovýchodní Evropy. Road 146 chce také přispět ke vzájemné spolupráci církví a pomoci církvím „vyjít ke službě ven“.

 

 

III. Právní postavení a charakteristika:

1.Road 146 je dobrovolným a svobodným spolkem osob ve smyslu zákona č.83/1990 Sb.

2.Klub je spolkem registrovaným ve spolkovém rejstříku vedeným krajským soudem v Ostravě.

3.Road 146 je mezidenominační křesťanský motocyklový klub evangelikálního zaměření.

4.Klub není církví, ale duchovně se považuje za pověřenou součást církve.

5.Při naplňování cíle a poslání spolupracuje klub s křesťanskými církvemi a organizacemi.

 

 

IV. Struktura, vedení a činnost klubu:

1.Křesťanský motocyklový klub Road 146 je veden výborem, který organizuje celonárodní aktivity klubu a rozhoduje o dění v klubu. Výbor rovněž spravuje agendu členů a sympatizantů klubu.

a) Výbor Road 146 se skládá z nejméně tří aktivních členů klubu. Výbor Road 146 má svého vedoucího - presidenta a jeho zástupce - vicepresidenta. Presidentem a vicepresidentem klubu se může stát člen výboru Road 146.

b) Výbor Road 146, president a vicepresident jsou na následující 2 roky vždy potvrzeni hlasováním členů na výročním celonárodním setkání. V případě nepotvrzení stávajícího výboru, presidenta a vicepresidenta, je nutno provést novou volbu výboru, presidenta a vicepresidenta, dokud nebudou potvrzeni.

c) Ukončení práce ve výboru Road 146 v průběhu roku je možné dále buď na základě vlastní žádosti z vážných důvodů nebo vyloučením v případě chování poškozujícího pověst klubu či znesnadňujícího práci klubu a neochotě k nápravě.

d) Novým členem výboru Road 146 se může stát člen klubu, který prokázal aktivitu při klubovém dění a jehož kandidatura do výboru je podpořena svědectvím vedení a členů příslušné pobočky (respektive členů klubu). Ostatní členové výboru se musí na kandidatuře nového člena výboru jednomyslně shodnout.

2.Klub je rozdělen po České republice do několika regionálních klubových poboček.

a) Jednotlivé pobočky, tzv. Chaptery, vede vždy 1. Officer a v případě potřeby také jeho zástupce 2. Officer, kteří jsou ustanoveni výborem klubu.

b) Každá pobočka – Chapter si organizuje své akce, vyjížďky, setkávání a program.

3.Vždy jedenkrát ročně se koná výroční celonárodní shromáždění členů, čekatelů členství a sympatizantů Road 146, na kterém proběhne zhodnocení činnosti klubu v uplynulém roce a jsou řešeny organizační otázky klubu.

4.Všechny autority v klubu (výbor, Officeři) dbají na to, aby klub fungoval v souladu se stanovami, v prvé řadě však na základě Bible - Písma Svatého.

 

 

V. Členství v klubu:

1.Členství není omezeno státní příslušností České republiky (ČR).

2.Řádným členem se může stát každý zletilý občan ČR, vyznávající na základě Bible, Ježíše Krista, jako svého osobního spasitele.

.3.O přijetí (nepřijetí) za člena klubu rozhoduje výbor Road 146 do 24 měsíců od podání přihlášky, nejdříve však po 12 měsících aktivního zájmu o členství. Do přijetí za člena klubu jde o tzv. čekatele členství Road 146.

4.Podmínkou členství v klubu je vlastnit motocykl a příslušné řidičské oprávnění. Toto se nevztahuje na manželky členů klubu, které o členství žádají a které se účastní akcí klubu. Stejný princip platí pro případné manžely členek klubu.

5.V případě, že žadatel o členství nevlastní motocykl, podílí se však aktivně na činnosti klubu, může výbor výjimečně rozhodnout o podmíněném přijetí za člena Road 146 na konkrétní časové období, než motocykl získá.

6.Pokud je rozhodnuto o přijetí člena do Road 146, je mu při nejbližší vhodné příležitosti, nejlépe celonárodního charakteru, slavnostně předáno označení Road 146 ve formě nášivky (název a znak) na vestu či bundu. Stejný princip se vztahuje na sympatizanty.

7.Řádný člen Road 146 má právo:

a) podílet se na činnosti klubu, v návaznosti na cíl a poslání klubu se účastnit takového množství klubových aktivit, jaké se mu zdá možné,

b) obracet se na výbor klubu s návrhy, podněty či stížnostmi, buď osobně, nebo prostřednictvím 1. nebo 2. Officera,

c) hlasovat na celonárodních akcích (např. výročním shromáždění dle čl. IV, bod 3.),

d) podávat výboru klubu návrhy na změny či doplnění stanov.

8.Řádný člen má povinnost:

a) vést život ve smyslu požadavků Bible,

b) zodpovědně plnit úkoly, které na sebe dobrovolně vzal,

c) důstojně reprezentovat Road 146 a etický a morální pohled na život, který klub jako křesťanský zastává.

9.Zánik členství:

a) pro nezájem - neúčastní-li se člen klubu během jednoho roku žádné akce klubu bez řádné omluvy, je mu rozhodnutím výboru klubu členství pro nezájem zrušeno,

b) vystoupením člena písemným oznámením,

c) vyloučením – na základě uplatnění kázně pro neplnění povinností člena, základních pravidel při akcích, a při nemožnosti sjednat nápravu (viz čl. VIII, bod 6.), nebo v případě, že se člen dopustil zjevného hrubého morálního prohřešku,

d) úmrtím.

Tento bod se obdobně vztahuje též na sympatizanta, přičemž ve všech uvedených případech a) až d) nezaniká členství, nýbrž je sympatizant vypsán z agendy sympatizantů.

10.V případě zániku členství v bodech a) až c) má výbor Road 146 právo žádat zpět od bývalého člena nášivku s názvem a znakem klubu Road 146.

11.Nevlastní-li zájemce o členství v klubu motocykl, nehodlá-li jej vlastnit nebo jej v budoucnu nemůže vlastnit, nebo nesplňuje stanovy v čl. V, bod 2., může se stát tzv. sympatizantem klubu.

12.Sympatizant má právo účastnit se všech akcí klubu a nosit označení Road 146 a zároveň povinnost důstojně reprezentovat Road 146 a etický a morální pohled na život, který klub jako křesťanský zastává. Sympatizant se nemůže stát členem výboru klubu ani Officerem, nemá hlasovací právo, nepodává návrhy na změnu a doplnění stanov klubu. O přijetí za sympatizanta klubu rozhoduje výbor Road 146.

13.V případě sympatizanta, který je sympatizantem alespoň 24 měsíců a podá si žádost o členství, výbor rozhodne o přijetí (nepřijetí) za člena klubu do 6 měsíců.

14.Čestné členství – výbor má právo udělit čestné členství. Čestný člen má stejná práva jako sympatizant klubu.

 

 

VI. Statutární zástupci:

1.President a vicepresident jsou statutárními zástupci Road 146.

2.Zastupují klub navenek a jednají jeho jménem.

3.Při jednání a vystupování jménem klubu mohou jednat samostatně.

 

 

 

 

VII. Hospodaření klubu:

1.Klub je způsobilý nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. Se svým či svěřeným majetkem a se všemi získanými prostředky nakládá výhradně v souladu s celkovým zaměřením.

2.Zdroje potřebné k naplnění poslání a cíle klubu a k jeho rozvoji tvoří zejména:

a) členské příspěvky,

b) dobrovolné příspěvky členů a příznivců spolku,

c) sponzorské dary,

d) dotace orgánů veřejné správy, fondů a nadací, granty apod.

3.Za hospodaření klubu odpovídá výbor.

 

 

VIII. Základní pravidla při akcích klubu, uplatnění kázně:

1.Na klubových vyjížďkách dodržují členové Road 146 pravidla silničního provozu.

2.Na všech vyjížďkách dodržují členové pravidla bezpečné skupinové jízdy.

3.Členové nevedou mezi sebou na akcích ani v bratrských vztazích mezidenominační teologické spory.

4.Každý člen se na akcích klubu zdržuje jakýchkoli návykových látek (alkohol, drogy, tabákové výrobky).

5.Nesezdané páry žijí odděleně a na akcích nocují v oddělených stanech nebo místnostech na spaní.

6.Uplatnění kázně: dopustil-li se člen klubu jakéhokoli prohřešku proti etice, zákonu, nebo je-li jeho jednání v přímém rozporu s Biblí, kontaktuje jej 1. nebo 2. Officer pobočky za účelem zjištění této skutečnosti a podle způsobu a druhu závažnosti jej buď napomene, nebo oznámí věc výboru k projednání. Pokud ani po projednání prohřešku výborem Road 146 nejeví člen ochotu k nápravě, je z klubu vyloučen (viz čl. V, bod 9.c)).

 

 

X. Změna a doplnění stanov, princip hlasování:

1.Stanovy Road 146 je možno měnit a doplňovat.

2.Při potřebě změny či doplnění stanov předloží výbor klubu písemný návrh jejich nového znění, ke kterému mohou členové klubu vznést připomínky a pozměňovací návrhy do výborem stanoveného data. Připomínky ke stanovám vypořádá výbor a zapracuje je k projednání na příštím výročním setkání. Nové znění stanov potvrdí členové Road 146 hlasováním na nejbližší celonárodní akci Road 146.

3.Hlasování - Návrh, o kterém je hlasováno, je potvrzen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina hlasování přítomných členů klubu. 

 

 

XI. Zánik klubu:

1.Road 146 může zaniknout dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí výboru, potvrzeném hlasováním členů na celonárodní akci. Zaniká-li klub dobrovolným rozpuštěním, rozhodne výbor o způsobu majetkového vypořádání, které bude schváleno hlasováním členů.

2.Při dobrovolném rozpuštění musí být veškera aktiva převedena na jinou organizaci, nebo organizace podobného charakteru a členové výboru ani Officeři nemohou mít z toho žádný finanční či hmotný prospěch.

 

 

XII. Závěrečná ustanovení:

1.Klub může na základě rozhodnutí výboru vydat doplňující dokumenty, např. organizační a jednací řád apod., které potvrdí hlasováním členové na celonárodní akci.

2.Road 146, křesťanský motocyklový klub, spolek, vzniká dnem registrace u ministerstva vnitra ČR.

3.Do doby ustavení řádného výboru je řídícím orgánem klubu přípravný výbor.

 

 

 

Ve Chvalčově 26.4. 2014

 

 

 

 

stránek . . . .